Vedtægter for Midtfyns Amatør Scene

Foreningens navn er Midtfyns Amatør Scene (MAS) . Foreningen er stiftet 3. maj 1976 og har hjemsted i Faaborg – Midtfyn kommune.

§2

Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med dramatik og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

§3

stk. 1           Som medlemmer kan optages alle, der vil virke for foreningens formål, enten som aktive medlemmer eller som passive støttemedlemmer.

stk. 2           Indmeldelse sker til foreningens formand, som sikrer udlevering af foreningens vedtægter.

stk. 3           Udmeldelse sker skriftligt til foreningens formand.

stk. 4           Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt  bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§4

stk. 1           Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle foreningens anliggender inden for nærværende vedtægters fastsatte grænse.

stk. 2           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

stk. 3           Generalforsamlingen indkaldes skriftligt på foranledning af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til alle aktive medlemmer.

stk. 4       Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 15. august.

stk. 5           Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

a)    Valg af dirigent

b)   Udpegning af stemmetællere

c)    Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt beslutning om godkendelse heraf.

d)   Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år, samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

e)    Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingenter for det kommende år, samt beslutning om godkendelse heraf.

f)    Forelæggelse af udvalgsberetninger jf. § 11, om udvalgenes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

g)   Valg af formand, jf. § 5

h)   Valg af kasserer, jf. § 5

i)     Valg bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5.

j)     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

k)   Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 2 år

l)     Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

m) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

n)   Virkeplan. Forelæggelse af bestyrelsens virkeplan for det kommende år.

o)   Eventuelt   

stk. 6           Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§5

stk. 1           Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger jf. § 6. Kun medlemmer over 18 år kan blive valgt som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller kandidaten kan afgive skriftlig fuldmagt og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.  

stk. 2           Aktive fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance fra foregående år, har stemmeret på generalforsamlingen.

stk. 3           Personvalg, jf. § 4 stk. 5, litra g – l, sker ved skriftlig afstemning.

stk. 4           Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for 2 år.

stk. 5           For opstilling til valg til formand og kasserer kræves mindst 2 stemmeberettigede stillere. Kandidat- og stillernavne skal være bestyrelsen i hænde senest 15. august.

stk. 6           Bestyrelsen har 7 medlemmer. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

stk. 7           Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og stedfortræder for kasserer.

§6

Bestyrelsen er pligtig til, under ansvar over for generalforsamling, at:

a)    lede Midtfyns Amatør Scene jf. § 2      

b)   søge gennemført en økonomi, som muliggør foreningens fremtidige virke

c)    holde foreningens ejendele rimelig vedligeholdt og forsikret, samt opbevare disse, på bedst mulig måde.         

d)   formidle skriftlige regler eller retningslinier for foreningens udvalgsarbejde, jf. § 11. Disse regler samles hos bestyrelsen.

§7

Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær. Udvalget varetager foreningens administrative arbejde.

§8

stk. 1           Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og aflægger på bestyrelsens vegne beretning om foreningens virke.

stk. 2           Bestyrelsen kan bemyndige formanden til på foreningens vegne, at afgøre sager, som ikke tåler opsættelse, eller som ikke giver anledning til tvivl.
Formanden orienterer på førstkommende ordinære møde bestyrelsen om afgørelser, truffet efter § 8, stk. 2, første punktum.                

 §9

stk. 1           Det økonomiske grundlag for Midtfyns Amatør Scene opnås ved kontingenter, tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til foreningens formål.

stk. 2           Foreningens regnskabsår går fra 16. juni til 15. juni.

stk. 3           Kassereren har ansvaret for foreningens regnskab, forestår ind - og udbetalinger, udarbejder revideret årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabspraksis til generalforsamlingens godkendelse.

stk. 4           Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§10

Sekretæren fører protokol over foreningens møder og hele virke samt varetager den nødvendige korrespondance.

§11

Der nedsættes et efter bestyrelsens vurdering passende antal udvalg. Der skal dog altid nedsættes følgende udvalg:

a)    Forretningsudvalg jf. § 7

b)   PR – og reklameudvalg

c)    Repertoire – /kursusudvalg

d)   Teknisk udvalg

e)    Kostume-/sminkeudvalg

§12

Alle hverv, som udføres inden for foreningen af medlemmer, er ulønnede. Udgifter, som bestyrelsen skønner nødvendige for hvervenes rette udførelse, godtgøres af foreningen.

§13

stk. 1           Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet forfalder til betaling 1. november. Nye medlemmer indmeldt 1. januar eller senere, betaler ½ kontingent i det resterende regnskabsår.

stk. 2           Kontingentrestance ud over 3 måneder, kan medføre tab af medlemskab. Medlemskab kan generhverves ved betaling af restancen.

§14

stk. 1           Bestyrelsen kan optage lån på indtil 10.000,00 kr. i alt. Ved lånoptagelse kræves et kvalificeret flertal (mindst 5) af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

stk. 2           Lån, udover stk. 1, skal godkendes af generalforsamlingen med kvalificeret flertal (mindst 2/3) af de fremmødte.

stk. 3           Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller indtægter.

§15

stk. 1           Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer ja.

stk. 2           Ændringsforslag skal være udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§16

stk. 1           Hvis foreningen opløses, kan det kun finde sted, når den er vedtaget med mindst ¾ majoritet (flertal) af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.

stk. 2           Nedlægges foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

stk. 3           Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af foreningens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 4.

stk. 4           Overskydende midler anvendes til genopretning af foreningen. Generalforsamlingen vælger et udvalg på 5 personer til genopretningen.
Hvis dette ikke kan gennemføres inden for en 5-årig periode, overgår midlerne til andet kulturelt arbejde i Faaborg – Midtfyn kommune.    

Vedtægterne er vedtaget på ordinærgeneralforsamling d. 16. september 2010