Før MAS

Skuespil i 100 år

 

Nederlaget i krigen i 1864 er den egentlige baggrund for, at vi i 1978 kunne fejre 100-års dagen for den første teaterforestilling i Ryslinge Forsamlingshus.
At noget så tragisk kunne danne spiren til noget så festligt som amatørteater, kræver en nærmere forklaring:

 

Efter det sviende nederlag opfordrede en kreds af fædrelandstro mænd til dannelse af en "skyttebevægelse, der kunne styrke landets forsvarsevne og folkets forsvarsånd".

Året efter – i 1865 – fik Ryslinge Sogn sin skyttekreds. Seks år senere kunne man i Ryslinge indvi Fyns første Øvelseshus, hvor unge mænd kunne modtage "den højst fornødne uddannelse i legems- og våbenøvelser for at de med tiden kunne udvikles til kampdygtige fædrelandsforsvarere". Endvidere skulle huset, som noget sekundært fungere som forsamlingslokale, når et værdigt formål gjorde det betimeligt.

Således blev våbenraslen og gymnastiske kommandoråb kun sjældent afbrudt i Øvelseshusets første år.

Da det Hofferske Skuespilselskab i 1877 ansøgte om tilladelse til at spille komedie i huset, blev det blankt afslået. Men … noget må alligevel være sat i gang hos bestyrelsen, for i referatet fra deres møde den 14. februar 1878 kan man læse, at Ryslinge Sangforening fik tilladelse til at benytte huset "til deri at fremstille skuespil".

 


 

protokol

Øvelseshusets protokol fra mødet 14. februar 1878, hvor der gives Sangforeningen tilladelse til "at fremstille Skuespil".

"Det henstilles til Sangforeningen at yde et Vederlag for Husets Afbenyttelse efter deres eget Skjøn således, at Husets Tarv iagttages.
Efter Skuespillets Slutning må der ikke afholdes Dans. Skulde Sangforeningen imidlertid finde, at der den ene Forestillingsaften skulde være Anledning dertil, da kan der på Stedet bestemmes, at der må danses 1 à 2 Timer, dog at dertil ikke udstedes særegne Dansebilletter".

 

1878ann

Hos Svend Poulsen, Blåkærvej 18, Ryslinge, fandt man i 50erne under istandsættelse af nogle værelser en side af Fyns Tidende fra februar 1878, hvor denne annonce tilfældigt blev bemærket, da man fjernede gammelt tapet fra væggene.

Denne medtagne lap blev af daværende formand, Holger Madsen, indklæbet i Sangforeningens protokol.

Ved gennemgangen af Øvelseshusets protokol, har man konstateret, at netop denne tilfældigt fundne annonce, var den allerførste teaterforestilling i Ryslinge Forsamlingshus.

 

 od-teater

Teaterannonce fra Fyns Tidende, februar måned 1878, indrykket på samme side som Ryslinge Sangforenings annonce

 


Dermed var startskuddet affyret. Den 24. februar 1878 opførte Ryslinge Sangforening Erik Bøghs to stykker: "Et Uhyre" og "Redaktionssekretæren". Ovenikøbet med flerstemmig sang efter forestillingen!

Herefter er det gået slag i slag, idet den daværende Ryslinge Sangforening i de næste 10-15 år kunne fornøje befolkningen med hel- eller halvårlige teateropførelser.

I halvfemserne forsvinder foreningens arrangementer imidlertid fra de gamle protokoller, og trods "higen og søgen" har det ikke været muligt at finde ud af, om andre i de følgende år har spillet teater i Øvelseshuset.

Men lad fortiden bevare denne hemmelighed, og lad os så blot konstatere, at den nuværende Ryslinge Sangforening lykkeligvis opstod begyndelsen af 1900-tallet og i de næste 60-70 år ihærdigt spillede dilettantkomedie én til to gange årligt.

 


 

19xxstykke

Årstal og stykke ukendt. Personerne fra venstre mod højre: Anna Oxe Pedersen, Chr. M. Pedersen, Åge og Dagny Pedersen "Højvang", Kristine Jørgensen "Skovgård", Mia og Vilhelm Hansen "Damsbo", Niels Jørgensen "Skovgård"

1944ideale-magter

"Ideale magter" - 1944

 Efter indvielsen af den store sal i tyverne blev spillemulighederne væsentlig bedre, og efterhånden dyrkede flere andre foreninger ligeledes teater som led i foreningsarbejdet. Med stor opfindsomhed dannede ambulante scenekonstruktioner ramme om disse forestillinger.

Men behovet for og ønsket om en fast scene blev stadig stærkere, og ved Forsamlingshusets modernisering i 1954-56 var tegninger til en scene blevet udarbejdet. Også den gang fattedes riget imidlertid penge – og tegningerne blev gemt hen til bedre tider.

I 1960 oprettedes en scenefond, som forskellige foreninger og privatpersoner lod tilflyde nogen penge.

I 1963 startedes en sogneindsamling, året efter afholdtes en sognefest og med et tilskud fra Ryslinge Sogn bragtes byggefonden op på over 60.000 kr. Målet var nået: Arkitekt Folke Olsens nye tegninger til den 11 m brede og 7 m dybe scene blev omsat til virkelighed, og den 27. marts 1965 blev scenen indviet med vaudevillen "Nei" af J. L. Heiberg, fremført af Ryslinge Sangforenings amatørskuespillere.

Samme år ændredes foreningen love således, at amatørteatervirksomheden, under navnet Midtfyns Amatør Scene, fungerede på lige fod med sangkoret.

 


 

1963sognefest

Sognefesten juni 1963. Festarrangement til fordel for scenebyggeriet

1964brock-foto

Foto og programforside for Ryslinge Sangforenings dilettantforestilling 1964: "Fru Broks logerende". Opføres af foreningens aktører i Ryslinge Forsamlingshus, lørdag 1. februar og lørdag 8. februar kl. 19 prc. Generalprøve torsdag 30. januar kl. 19. Efter generalprøven DANS for børnene til kl. 23,30. Til generalprøven har invaliderentenydere og folkepensionister GRATIS ADGANG

1964brock-program